regulaminREGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

 

§1

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dog24.pl (dalej jako Serwis), udostępnionego przez PSNP Sp. z o.o..

 

§2

 

1. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny, za pośrednictwem publicznej sieci Internet.

2. PSNP Sp. z o.o. zastrzega, iż część oferowanych przez nie usług w Serwisie może być odpłatna – w takim przypadku informacja o odpłatności danej usługi wraz z odpowiednim cennikiem będzie każdorazowo udostępniona.

 

§3

 

1. Dostęp do Serwisu Użytkownik uzyskuje po rejestracji polegającej na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie WWW Serwisu. W celu rejestracji wymagane jest podanie następujących danych: wybrany przez Użytkownika, unikalny Login, płeć Użytkownika, wybrane przez Użytkownika hasło oraz działający adres e-mail. Podanie pozostałych wyróżnionych w formularzu danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem rejestracji w Serwisie.

 

2. Wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik:

 

1) akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu,

 

2) wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym - w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu,

 

3) potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,

 

4) wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, komunikatów oraz informacji handlowych w takim zakresie, w jakim korzysta z oferowanych przez Serwis usług,

 

5) wyraża zgodę na wykorzystanie swoich wypowiedzi umieszczonych w Serwisie na potrzeby Serwisu.

 

3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług. W razie usunięcia danych koniecznych do rejestracji Użytkownika w Serwisie traci on możliwość korzystania z Serwisu.

 

4. PSNP Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Użytkowników.

 

§4

 

1. Użytkownik, który umieszcza w swoim profilu w Serwisie zdjęcia oświadcza tym samym, że posiada prawa autorskie do opublikowanych zdjęć i że publikacja ta nie narusza żadnych praw osób trzecich. W szczególności zabronione jest umieszczanie zdjęć innych osób jako własnych bez uprzedniej zgody tych osób.

 

§5

 

1. Wraz z rejestracją Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu:

 

1) nawiązywania kontaktów z innymi Użytkownikami

 

2) publikowania w Serwisie własnych opinii

 

3) innej dostępnej w serwisie aktywności.

 

§6

1. Serwis może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet (Netykieta). W szczególności Użytkownik nie powinien:

 

1) naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Serwisu;

 

2) naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;

 

3) rozpowszechniać nielegalnych materiałów, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób;

 

4) rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych;

 

5) korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.

 

2. Użytkownik powinien wstrzymać się od wypowiedzi zawierających wyrażenia obraźliwe, wulgarne, uznane za nieprzyzwoite lub w inny sposób mogące naruszyć dobra lub prawa innych Użytkowników.

 

3. Moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich treści niezgodnych z Regulaminem jak najszybciej, jednakże nie zawsze jest to możliwe. Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się więc, że informacje umieszczone w Serwisie zawierają poglądy i opinie ich autorów, a nie firmy PSNP Sp. z o.o. administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

 

4. Materiały, wypowiedzi i inne aktywności Użytkowników łamiące w/w postanowienia mogą być przez administratorów i moderatorów Serwisu usunięte. PSNP Sp. z o.o. ma prawo do bezpowrotnego usunięcia konta Użytkownika, który naruszył którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

 

5. PSNP Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

 

1) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu,

 

2) problemy w funkcjonowaniu Serwisu,

 

3) korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

 

4) treść przesyłanych wiadomości, treść wypowiedzi zamieszczanych na forum dyskusyjnym oraz komentarzy,

 

5) skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika,

 

6) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami, za które PSNP Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

 

7) szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od PSNP Sp. z o.o.,

 

8) jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.

 

 

§7

 

1. Serwis oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność PSNP Sp. z o.o., wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

 

2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 1, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego pisemnego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

 

§8

 

1. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.